Як зареєструвати Молодіжну громадську організацію?

молодіжна громадська організація реєстрація

Як зареєструвати Молодіжну громадську організацію?

Молодіжна громадська організація в Україні, особливості реєстрації і діяльності. Молодь – рушійна сила найсміливіших змін у суспільстві та державі. Розуміючи це, впроваджуючи молодіжну політику, законодавець передбачив для молодих та ініціативних громадян широкий спектр гарантій і можливостей для самореалізації, у тому числі і шляхом створення молодіжної громадської організації.

молодіжна громадська організація реєстрація
Особливості реєстрації Молодіжної громадської організації в Україні.

Молодіжна Громадська Організація

Молодіжна громадська організація створюється для здійснення діяльності, спрямованої на задоволення та захист соціальних, економічних, творчих, духовних та інших спільних інтересів членів організації. У цій статті розглянуто особливості реєстрації молодіжної громадської організації, вимоги щодо членства та оформлення документів.

Особливості реєстрації молодіжної громадської організації.

Особливості реєстрації молодіжної громадської організації полягають насамперед у віці її засновників та членів. Відповідно до Закону України «Про молодіжні та дитячі громадські організації» до молодіжної ГО можуть входити громадяни віком від 14 до 35 років. Як правило, мета діяльності таких організацій також має дещо специфічний характер – молодь прагне реалізувати свої права та можливості у сфері культури, спорту, розбудови держави тощо.

Заснувати молодіжну громадську організацію в Україні можуть не тільки її громадяни. Це право надано також іноземцям та особам без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах. Віковий ценз становить 14 років.

Членство у молодіжній громадській організації.

Ще однією особливістю, притаманною саме для молодіжних громадських організацій є два види членства у них – індивідуальне та колективне. Розглянемо окремо кожен з видів членства.

Індивідуальні члени молодіжної громадської організації – громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах у віці від 14 до 35 років. Це загальне правило, яке не означає, що особи старшого віку зовсім не мають права на членство у молодіжних організаціях.

Законодавство визначає, що вони так само можуть бути членами молодіжних ГО. Проте, кількість таких осіб не має перевищувати 10% загальної кількості членів конкретної організації. Тобто, якщо у складі молодіжної організації 10 членів, один з них може бути 36-річним, а два – вже ні. Про це потрібно пам’ятати, аби не допустити порушення вікових вимог. Час іде і молодь дорослішає, важливо слідкувати, щоб в один день не трапилося так, що у складі молодіжної організації немає жодного представника молоді.

Другий вид членства у молодіжній організації – це колективне членство. Колективними членами можуть бути колективи інших молодіжних громадських організацій. Колективні члени вправі брати участь у громадській діяльності молодіжної організації у випадках та в порядку, визначеному у статутах організацій.

Фіксоване і не фіксоване членство в організації.

Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські організації в Україні» також передбачає, що членство в молодіжній громадській організації може бути фіксованим і не фіксованим. В цьому контексті виникає невеликий нюанс, адже фіксоване членство передбачає наявність фактичного доказу членства особи в організації – зокрема її заяви про вступ до організації, протокольного рішення керівного органу про її включення до складу членів.

На нашу думку, для того, щоб мати можливість перевірити чи відповідає конкретна організація, створена як молодіжна, вимогам законодавства щодо віку її членів, слід вести саме фіксоване членство. У цьому випадку керівним органам організації та державним органами контролю буде доволі легко перевірити, чи виконується правило про 10% членів, старших за 35 років.

Якщо ж обрати не фіксоване членство, то процес прийому до членів організації стає доволі аморфним. Напевно і “не фіксовані члени” не відчувають необхідної приналежності та почуття обов’язку щодо спрямування своїх зусиль на досягнення мети організації.

Отже, членство у молодіжних організаціях все ж варто фіксувати, оскільки тут мова йде в тому числі і про неповно-дієздатних осіб віком від 14 до 18 років, які, відповідно до цивільного законодавства України мають певні особливості щодо реалізації своїх прав та несення відповідальності за свої дії.

Керівні органи молодіжної громадської організації.

Так само, як і у звичайні громадській організації, у молодіжній організації створюється та діє керівний орган, повноваження якого визначаються у статуті. Різниця між звичайною ГО полягає у тому, що у складі виборних органів молодіжних громадських організацій кількість осіб віком старше за 35 років не може перевищувати третину членів виборних органів. Наприклад, якщо керівним органом молодіжної організації є Рада, до складу якої входить три особи, то дві з них мають бути віком від 14 до 35 років, а одна може бути старшою.

Аналогічно, як і з членами молодіжних організації, слід бути уважними і з особами, що входять до складу керівних органів. Час іде, і можна не помітити, як особа, що стала членом Ради у 32 через 3 роки вже перестала бути «молоддю», хоча строк її повноважень за статутом може ще тривати. В цьому випадку слід скликати дострокові загальні збори членів організації і обирати до складу керівного органу іншу, молодшу, особу. Це дозволить організації і надалі відповідати віковим вимогам законодавства.

Молодіжна громадська організація – законодавчі аспекти діяльності.

Відповідно до чинного законодавства, молодіжні громадські організації створюються та провадять свою діяльність на засадах добровільності, рівноправності своїх членів, самоврядування, законності а також гласності.

Молодіжна політика держави передбачає можливість участі молодіжних ГО у підготовці та прийнятті рішень, що стосуються державної політики по відношенню до молоді. Для цього зокрема молодіжні громадські організації можуть залучатися органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування до розроблення та обговорення відповідних законопроектів. В свою чергу, молодіжні громадські організації вправі подавати свої пропозиції до проектів концепцій державних цільових програм. Така взаємодія допомагає державі та молоді «почути» один одного та сприяє підтримці молодіжних організацій.

Статут молодіжної громадської організації.

Молодіжна громадська організація під час свого створення має врахувати та відобразити у статуті всі законодавчі особливості діяльності, які викладенні у цій статті. Решта положень статуту молодіжної громадської організації буде такою самою, як і для всіх інших громадських організацій та спілок.

Детальніше про особливості підготовки статуту громадського об’єднання читайте у попередній статті – Все про статут Організації. Будь ласка, не забувайте, наші юристи завжди готові підготувати статут організації безпосередньо під Ваші задачі та побажання.

Форми підтримки державою молодіжних організацій.

На законодавчому рівні закріплено доволі широкий спектр форм державної підтримки молодіжних громадських організацій. Так, підтримуючи молодь, держава обіцяє:

  • надавати методичну та організаційну допомогу з питань соціального становлення та розвитку молоді;
  • сприяти створенню підприємств, установ та організацій, що надають послуги молоді або сприяють зайнятості молоді;
  • надавати молодіжним громадським організаціям інформацію щодо державної політики в сфері молоді.

Молодіжна громадська організація і фінансова підтримка її діяльності:

Не менш важливою формою підтримки є фінансова, яку умовно можна розділити на активну та пасивну підтримку. Як пасивну підтримку можна розглядати те, що молодіжні громадські організації звільнені від сплати збору за реєстрацію їх символіки.

Активна фінансова підтримка молодіжних організацій закріплена на рівні законодавства і передбачає, що органи виконавчої влади та місцевого самоврядування у межах своїх повноважень надають фінансову підтримку діяльності молодіжних громадських організацій та їх спілок.

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування також залучають в установленому порядку молодіжні громадські організації та їх спілки до виконання замовлень для державних та місцевих потреб. Крім того, під час затвердження місцевих бюджетів передбачаються видатки на реалізацію програм молодіжних громадських організацій.

Державні органи можуть делегувати молодіжним громадським організаціям певні повноваження щодо реалізації відповідних програм (проектів, заходів). У цьому випадку молодіжним громадським організаціям надається необхідна фінансова та матеріальна допомога. Також держава здійснює контроль за реалізацією наданих повноважень, зокрема і за цільовим використанням наданих коштів.

Молодіжна громадська організація (спілка молодіжних громадських організацій), яка одержує від держави фінансову або іншу матеріальну підтримку, зобов’язана подавати додаткові звіти. Такі організації звітують про цільове використання фінансів і матеріальних цінностей. Звіти подаються до органів, які надали відповідну допомогу, у строки визначені цими органами.

Держава також вчить молодь бути відповідальною – за неподання звіту про використання бюджетних коштів, інших матеріальних цінностей, наданих молодіжним громадським організаціям та їх спілкам або їх нецільове використання, отримання їх з порушенням законодавства, винні особи несуть відповідальність, передбачену законодавством України.

Реєстрація молодіжної організації в Україні.

Реєстрація молодіжної організації в Україні – сміливий крок, роблячи який треба об’єктивно оцінювати не тільки можливості, що відкриваються завдяки юридичному оформленню організації, а і складності, що невід’ємно супроводжують її діяльність. Однак, заручившись професійною юридичною підтримкою можна звести до мінімуму всі можливі проблеми і йти до своєї мети легко та радісно.

Бажаємо нашим читачам легких звершень і запрошуємо й надалі слідкувати за публікаціями у блозі!

З повагою, юрист Юлія Бурим